ZALECENIA BISKUPA

Wskazania Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka, dotyczące odpowiednich
zachowań w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce
(nr 4 z dnia 14.03.2020 r.)

 
I. Ostatnie decyzje Polskiego Rządu – stan zagrożenia epidemicznego
Polski rząd zdecydował o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, wobec tego nie mogą odbywać się zgromadzenia powyżej 50 osób. Zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób dotyczy instytucji państwowych i religijnych. Dotyczy to zarówno spotkań w budynkach, jak i na świeżym powietrzu. 
 
Wobec powyższego zarządzam: 
 
1.       We wszystkich Mszach św. (także Mszach ślubnych czy pogrzebowych) może brać udział maksymalnie 50 osób (łącznie wewnątrz kościoła i na zewnątrz), włączając w to duchowieństwo parafialne, posługujących w liturgii i uczestników. Przed wejściem do kościoła czy kaplicy należy przeliczyć wiernych i poprosić, aby usiedli od siebie możliwie daleko, zachowując bezpieczną odległość. Odpowiedzialnymi za wykonanie tego zarządzenia są Księża Proboszczowie. Proszę ograniczyć uczestnictwo ministrantów 
w liturgii.
 
2.       Udział wiernych w Mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, rekolekcyjnych, wspólnot kościelnych etc. oraz 
w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach, więzieniach etc. ograniczam wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. W wypadku, gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.
 
3.       Należy przypomnieć wiernym o udzielonej dyspensie od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Wobec istniejącego zagrożenia, szczególnie proszę o skorzystanie z niej. Równocześnie zachęcam do łączności duchowej z całą wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu. 
 
4.       Proszę wyjaśnić wiernym istotę komunii duchowej. Polega ona na wzbudzeniu w sobie gorącego pragnienia przyjęcia Jezusa Chrystusa. Praktyka Komunii duchowej dotyczy tych, którzy są w stanie łaski uświęcającej. Ci, którzy mają świadomość popełnienia grzechu ciężkiego, mogą oczywiście gorąco się modlić o Boże Miłosierdzie i w ten sposób jednoczyć się z Jezusem.
 
5.       Zarządzam, że do odwołania jedynym sposobem komunikowania wiernych jest

podawanie Komunii św. na rękę.  

Ważne jest dbanie o higienę rąk, zarówno przez szafarzy, jak i wiernych. Przypominam o wyrażaniu czci wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii, poprzez uprzednie przyklęknięcie lub – gdy jest to niemożliwe – poprzez głęboki skłon. 
 
Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej, na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed szafarzem, prawą ręką przyjąć Komunię św. do ust. Proszę uwrażliwić wiernych, że z dłoni należy utworzyć swego rodzaju tron dla Najświętszego Sakramentu. W żadnym wypadku nie wolno wiernemu odchodzić z Hostią

na dłoni od szafarza. 
Porządek Komunii św. powinien być wyraźnie zapowiedziany przez celebransa lub Księdza Proboszcza przed jej rozdzielaniem, a wierni powinni być pouczeni o godnym przyjęciu Komunii św.

6.       Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe (również miejskie), Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania. Pamiętajmy o słowach Jezusa: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20), w tych okolicznościach zachęcajmy do pielęgnowania modlitwy rodzinnej. 

 
II. Przypomnienie poprzednich zarządzeń
Przypominam, że w poprzednich rozporządzeniach, które dotarły już do Księży, ustalono, iż: 
 
a.       Podjąłem decyzję o przeniesieniu tegorocznych parafialnych i szkolnych rekolekcji wielkopostnych. 

          Zobowiązałem Księży Proboszczów, aby skontaktowali się z dyrektorami szkół 

          na terenie swojej parafii, w celu odłożenia decyzji o rekolekcjach.

b.      Podjąłem decyzję o odwołaniu tegorocznej pielgrzymki maturzystów

         na Jasną Górę.
c.       Zdecydowałem o zawieszeniu wszystkich spotkań i inicjatyw duszpasterskich, 

          w tym Wielkopostnych Czuwań Młodzieży.
d.      Zdecydowałem o zawieszeniu wszystkich bierzmowań.
e.       Przypominam, że na czas obowiązywania powyższych zaleceń, nie wolno organizować 

          I Komunii św. 
f.        Zawieszone zostały kanoniczne wizytacje biskupie.
g.       Po konsultacjach z ordynatorami oddziałów szpitalnych zaleciłem Księżom Kapelanom

          posługującym w szpitalach naszej diecezji szczególną ostrożność.

          Proszę, aby kapelani konsultowali z dyrektorami placówek oraz koordynatorami

          oddziałów szpitalnych wszystkie swoje działania.

h.      Księża posługujący wśród więźniów powinni dostosować się do procedur i zaleceń

         władz więziennych.
 
Stanowczo przypominam, że należy bezwzględnie przestrzegać w kościołach następujących zasad:
-        Kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii

         powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny.

         Powinno się ustawić w zakrystii, jeśli go nie ma, naczynie do mycia rąk.

         Zaleca się korzystanie ze środków dezynfekujących. 
-        Znak pokoju należy przekazywać przez ukłon, bez podawania rąk.
-        Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu

         bezpośredniego.
-        Należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek

         lub dotknięcie.
-        Na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne.
-        Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
 
Zgodnie z zaleceniami KEP polecam duszpasterzom:
-        Pozostawić otwarte kościoły w ciągu dnia.
-        Troszczyć się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu

         z uwzględnieniem zarządzeń państwowych, które mówią o maksymalnej liczbie

         uczestniczących (50 osób).
-        Odwiedzać chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, tylko przy zachowaniu

         należytych zasad higieny i tylko w sytuacjach koniecznych. 
 
Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie wszystkich wydanych zasad, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.
 
Powyższe wskazania obowiązują od chwili ich ogłoszenia do odwołania. Zobowiązuję Księży do sprawdzania poczty internetowej, śledzenia diecezjalnych stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.
 
III. Szczególne wskazania duszpasterskie
Prośba do Księży i Osób Konsekrowanych

Nie wolno nam zapomnieć o tym, że naszą rolą, jako duszpasterzy, w tak trudnych sytuacjach, jest przede wszystkim ukazywanie mocy Bożej Opatrzności i trwanie na pokornej modlitwie. Wszystkich moich braci prezbiterów, osoby życia konsekrowanego, wzywam, zgodnie 

z komunikatem Przewodniczącego KEP z dnia 13.03.2020 r., aby każdego dnia w kościołach, bez udziału wiernych świeckich, o godzinie 20.30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc 

i łaskę nawrócenia.

 
Prośba do sióstr i braci, wiernych świeckich
Przypominam, że Msze św. oraz inne modlitwy, transmitowane przez środki masowego przekazu dają możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Jednocześnie zachęcam wszystkich diecezjan do godnego udziału w tych transmisjach, równocześnie nie wykonując żadnych innych czynności poza modlitwą. 
 
Transmisje niedzielnych Mszy świętych:
o godz. 7:00 w TVP1 Msza św. z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
o godz. 9:00 w Polskim Radiu Msza św. z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie
o godz. 9:00 w PolsatNews Msza św. ze Świątyni Opatrzności Bożej
o godz. 9:30 w Telewizji TRWAM Msza św. z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej

                         Częstochowskiej na Jasnej Górze

o godz. 10:30 w Polsat Rodzina Msza św. ze Świątyni Opatrzności Bożej z kazaniem dla dzieci
o godz. 11:00 na archwwa.pl, onet.pl oraz w TVN24 i Radiu Plus Msza św. z kościoła

                        seminaryjnego w Warszawie
o godz. 13:00 Msza św. w TVP POLONIA
o godz. 19:00 w Polskim Radiu Msza św. z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie
 
Transmisje z kaplicy jasnogórskiej:
jasnagora.pl/pl/media/na-zywo/
 
Transmisje z diecezji: 
Telewizja: Sanktuarium w Skrzatuszu - TV ASTA Piła

                                                            – niedziela, godz. 12.00.
 
Transmisje w Internecie (także codziennie zgodnie z harmonogramem Mszy św.): 
Dom Miłosierdzia Bożego w Koszalinie – 
www.dobremedia.org 

                                                              – niedziela, godz. 11.00 i 20.00;
Sanktuarium św. Józefa w Słupsku – 
www.swjozefslupsk.pl 

                                                        – niedziela, godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.30.
 
Nasze Dobre Media transmitują przez całą dobę adorację Najświętszego Sakramentu z kaplicy sióstr Klarysek w Słupsku i Domu Bożego Miłosierdzia z Koszalina, zachęcam do duchowej łączności: 
adoracja.net
 
Ważna informacja dotycząca transmisji z Eucharystii
Z uwagi na konieczność uszanowania godności Eucharystii, bez uprzednio uzyskanej zgody kurii biskupiej (rzecznik kurii biskupiej), nie wolno na własną rękę organizować transmisji Mszy św. w Internecie, podobnie jak w telewizji czy na antenie radiowej. Każda transmisja musi bowiem spełniać określone wymogi techniczne. Ważne jest również miejsce, z którego się transmituje, a także strona internetowa, na której taka transmisja byłaby dostępna.
 

W sytuacji, gdy niemożliwe jest odprawienie rekolekcji parafialnych, zapraszam wszystkich wiernych świeckich do wspólnego przeżycia naszych diecezjalnych „Rekolekcji na trudne czasy”. Będą one transmitowane na stronie Dobrych Mediów – dobremedia.org (także YouTube oraz Facebook) z koszalińskiej Katedry, codziennie 
o godz. 20:30, począwszy od niedzieli 15.03.2020 r. Również w każdą niedzielę o godz. 10:00, będzie też transmitowana Msza św. pod przewodnictwem Biskupa

 
Na koniec zwracam się do Was Bracia i Siostry Diecezjanie o okazywanie miłosierdzia osobom samotnym i starszym. Proszę, zainteresujcie się nimi, pomóżcie w zrobieniu zakupów, zaopatrzeniu w lekarstwa i inne potrzebne do życia środki. Bądźmy w tym wyjątkowym i trudnym czasie dobrymi Samarytanami, którzy nie przechodzą obojętnie obok cudzej biedy. Pamiętajmy jednak zawsze o roztropnym, minimalnym kontakcie z tymi osobami, by nie doprowadzić ich do zakażenia wirusem.
 
Te wyjątkowe i trudne wydarzenia, wystawiające na próbę wiarę i wytrwałość wielu osób, mogą dać nam okazję do coraz pełniejszego rozumienia, jak bardzo ważne jest odkrywanie Chrystusa nie tylko w sakramentach świętych, ale także w służbie drugiemu człowiekowi. Proszę, zdajmy ten egzamin z solidarności społecznej, budowania więzi i patriotyzmu. Ufajmy Bożemu Miłosierdziu przez wstawiennictwo Maryi Matki Miłości Zranionej i Naszej Nadziei. 
 
Ogarniając wszystkich, w tym trudnym czasie, szczególną modlitwą, w dniu 19.03.2020 r. 

w Uroczystość św. Józefa w naszym sanktuarium w Słupsku, odprawię Mszę św. i zawierzę naszą

diecezję opiece św. Józefa.

Msza św. będzie transmitowana przez Dobre Media
 
 
 
Zapraszam Was Kochani Diecezjanie 
do wspólnej modlitwy i wspólnego zawierzenia, 

 

                                    
 
 
                                                                                                + Edward Dajczak 
                                                                                     Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski 
Koszalin, dn. 14.03.2020 r.


 

16 sierpień - dzień solidarności z Bejrutem

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Czcigodni Księża, 

Drogie Osoby Życia Konsekrowanego, 

Szanowni Państwo, 

W dniu dzisiejszym (7.08 br.) Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski przesłał 

„Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o pomoc dla mieszkańców Bejrutu”. Zgodnie z decyzją Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka treść apelu należy odczytać

w ramach ogłoszeń duszpasterskich podczas wszystkich Mszy św. we wszystkich kościołach i kaplicach naszej diecezji w niedzielę 9 sierpnia br. 

Ufając, że poczucie chrześcijańskiego obowiązku pomocy drugiemu człowiekowi, który znalazł się potrzebie, przynagli nas do realizacji ewangelicznego nakazu miłości bliźniego, 

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski zgodnie ze wskazaniami KEP zalecił aby kolejna niedziela, 16 sierpnia br., była Dniem solidarności z mieszkańcami Bejrutu. 

W ramach ogólnoświatowej inicjatywy pomocy mieszkańcom Bejrutu,

Biskup Edward Dajczak prosi Księży, aby dołączyć do modlitwy powszechnej wezwanie za ofiary tragedii oraz zorganizować przed kościołami zbiórkę pieniężną na rzecz poszkodowanych w wybuchu.  
Zebrane środki zostaną przekazane za pośrednictwem Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej - Caritas Polska, która zajmuje się realizacją programów pomocowych dla Bejrutu. 


Wpłaty środków, z dopiskiem „Bejrut”, należy dokonywać na konto Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej niezwłocznie po zakończeniu zbiórki, ze względu na potrzebę organizacji natychmiastowej pomocy potrzebującym.

Numer konta: 60 1020 2791 0000 7002 0234 4976. 
Księży dziekanów uprzejmie proszę o przekazanie treści korespondencji Księżom proboszczom, którzy nie korzystają z poczty e-mail. 


Z poważaniem 
ks. Łukasz Gąsiorowski 


2020-10-16 ks. Wojciech Parfianowicz źródło: Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

 

 

Zarządzenia biskupa w związku z nową sytuacją epidemiologiczną

 

AKTUALIZACJA!

 

Zarządzenia dotyczą m.in. Uroczystości Wszystkich Świętych

oraz wizyty duszpasterskiej - czyli tzw. kolędy.

Będą one aktualizowane wraz ze zmieniającą się sytuacją i ewentualnymi

nowymi rozporządzeniami władz państwowych.

 

 

 

Proszę zapoznać się z najważniejszymi punktami zarządzenia biskupa.

                           [Link do Zarządzenia]